Contatos

Loja virtual: thaismourashoesos.tanlup.com
Email: thaismourashoes@gmail.com

Twitter: @thaismourashoes

Flickr: http://www.flickr.com/photos/23497139@N08/